Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów poprzez modernizację oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii – etap I: kompleksowy remont instalacji elektrycznej, odgromowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasto Złotów poprzez modernizację oświetlenia, montaż odnawialnych źródeł energii – etap I: kompleksowy remont instalacji elektrycznej, odgromowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie

CPV:
45.33.20.00-3, 45.31.00.00-3, 45.31.23.10-3, 45.33.11.00-7, 45.31.60.00-5 , 45.33.24.00-7, 45.11.13.00-1, 45.32.10.00-3, 45.43.21.10-8, 45.44.21.00-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1.Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) 1 zadanie – robotę polegającą na wykonaniu lub remoncie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
b) 1 zadanie – robotę polegającą na wykonaniu lub remoncie instalacji elektrycznej o wartości brutto nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie powyższego warunku, jeżeli wykaże się wykonaniem ww robót budowlanych w ramach jednego kontraktu. W przypadku gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu lub zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość każdej z robót, o których mowa powyżej.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.
2. Kierownik robot instalacyjnych – 1 osoba – 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza kierownika budowy – jedną osobę posiadającą jednocześnie uprawnienia w specjalności elektrycznej i instalacyjnej.

Osoby wskazane w pkt. 1 i 2 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).
Termin realizacji:
Zakończenie robót:do dnia 24 sierpnia 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-05-07 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-05-07 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (345.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ SP nr 2 w Złotowie (16.04.18) (551.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiOR (208.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. Opis inst. wewnętrzna (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. Rys.nr E-1 (182.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. Rys.nr E-2 (265.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. Rys.nr E-3 (316.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. Rys.nr E-4 (210.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. Rys.nr E-5 (200.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. Rys.nr E-6 (281kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. Rys.nr E-7 (234.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. Rys.nr E-8 (224.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10. Rys.nr E-9 (231.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11. Rys.nr E-10 (196.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12. Rys.nr E-11 (518.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. Audyt energetyczny ośw. (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.14. SP 2 PB AUDYT ENERGETYCZNY (683.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.15. SP 2 PB CZĘŚC OPISOWA (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.16. SP 2 PB Rys. 0 (35MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.17. SP 2 PB Rys. 1 (981.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.18. SP 2 PB Rys. 2 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.19. SP 2 PB Rys. 3 (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.20. SP 2 PB Rys. 4 (4.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.21. SP 2 PB Rys.5 (9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.22. SP 2 PB Rys.6 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VII.1. SST BS (755.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. kosztorys ofertowy (28kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VIII.2. kosztorys ofertowy (335.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.3. PR BS (70.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr VIII.4. PR BS.rds (164.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.5. kosztotys uproszczony+tab.elem.scalonych (35.2kB) Zapisz dokument  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (93.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (420.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (913.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (49.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2018-04-17 09:46:44
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2018-04-17 11:39:08
Ostatnia zmiana:2018-06-15 09:47:23
Ilość wyświetleń:662

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij