Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - modernizacja ul. Brzezińskiego - III

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Modenizacja ul. Brzezi.ńskiego

CPV:
45.23.32.20-7, 45.23.31.61-5, 45.23.21.30-2, 45.31.61.00-6, 45.31.61.10-9, 45.11.12.00-0, 45.11.00.00-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5 548 000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. 7.2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania – roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) – Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy na danym stanowisku) – podstawa dysponowania.

1. Kierownik robót budowlanych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania. 2. Kierownik robót elektrycznych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania. 3. Kierownik robót instalacyjnych – 1 osoba - 5 lat – 5 lat – podstawa dysponowania.

Osoby wskazane w pkt. 1 powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r . poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1946 z późn. zm.).
Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).


Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 18 października 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-04-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-04-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
1) cena – waga kryterium 60%,
2) oferowany okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 40%


Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (249.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Modernizacja ul. Brzezińskiego (472.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.1. STWiOR_ETAP-VI_D_KD (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr V.2. STWiOR_ETAP-VI_E (105.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.1. OPIS_PW_D_ETAP_VI (350.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.2. RYS-1_PZT (603.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.3. RYS-2_PRZEKR_KONSTR (256.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.4. RYS-3_PROG_ZWALN (227.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.5. RYS-4_PROFIL (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.6. RYS-5_PRZEKR_POPRZECZNE (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.7. Opis - etap VI (92.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.8. Rys.nr E-1 (496.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.9. Rys.nr E-2 (176.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.10. OPIS_PW_KD_ETAP-VI_01_2018 (267kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.11. RYS-1_SYTUACJA (507kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.12. RYS-4_PROFIL_KD (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VI.13. RYS-5a_PROFIL_KD (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.1. Brzezińskiego_D_KD_KO (161.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.2. Brzezińskiego_D_KD_PRZEDMIAR (167.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr VIII.3. BrzezińskiegoI_E_Przedmiar + KO (67.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (411.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu (706.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2018-04-03 11:41:04
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2018-04-03 13:07:29
Ostatnia zmiana:2018-05-16 12:06:49
Ilość wyświetleń:500

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij